جزئیات مقررات ترابردپذیری شماره‌های موبایل منتشر شد

جزئیات مقررات ترابردپذیری شماره‌های موبایل منتشر شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سرانجام بعد از تأخیری چشم‌گیر جزییات اجرای طرح ترابردپذیری در کشور را اعلام کرد؛ این کمیسیون در جلسه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ پیشنهاد دستورالعمل اجرایی ترابرد پذیری شماره‌های تلفن همراه را بررسی و تصویب کرد.

این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ۳ -۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۸۹ کمیسیون با عنوان “اصول حاکم بر ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه ،”(Mobile Number Portability) و به منظور اجرا و ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران که در جهت افزایش رقابت و کیفیت در ارایه خدمات همراه به مشترکین تلفن همراه است، تهیه و تصویب شده است.

مطابق این دستورالعمل، در طرح ترابردپذیری شماره‌ها، اپراتور پذیرا باید به ازای هر شماره جابه‌جاشده ۱۰ هزار تومان به اپراتور پایه بپردازد و اپراتور پذیرا نیز امکان اخذ حداکثر ۵۰۰ تومان از مشترک را خواهد داشت.
طرح ملی ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه قرار بود در بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود تا مشترکان یک اپراتور بتوانند با حفظ شماره و بدون آنکه شماره خود را تغییر دهند به اپراتوری دیگر بروند (به‌عنوان‌مثال با داشتن شماره همراه اول از خدمات ایرانسل استفاده کند یا بالعکس)، اما با تأخیری چشم‌گیر قرار است طی روزهای آتی فاز اول آن اجرایی گردد.

جزئییات دستورالعمل:
۱. مقدمه

این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ۳ -۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۸۹ کمیسیون با عنوان “اصول حاکم بر ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه ،”(Mobile Number Portability) و به‌منظور اجرا و ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران که در جهت افزایش رقابت و کیفیت در ارائه خدمات همراه به مشترکین تلفن همراه است، تهیه و تصویب‌شده است.

موارد این سند شامل ترابرد شماره‌های تلفن ثابت و یا هر نوع ترابرد دیگری نخواهد شد.

 

۲. تعاریف

عبارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این مصوبه، دارای معانی زیر است:

۱-۲ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۲-۲ سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی

۳-۲ اپراتور: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن همراه از سازمان که شامل اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز می‌شود.

۴-۲ اپراتور ثابت: کلیه دارندگان پروانه از سازمان که برابر مفاد پروانه دریافتی امکان ارائه خدمات تلفن ثابت را دارند

۵-۲ اپراتور پایه: اپراتوری که مشترک جهت دریافت خدمات تلفن همراه برای بار ۱، در آن ثبت‌نام کرده، اسناد و مدارک موردنیاز برای احراز هویت و ثبت‌نام را به اپراتور مذکور تحویل داده، و سند اشتراک دریافت کرده است.

۶-۲ اپراتور پذیرا: اپراتوری که مشترک یک اپراتور دیگر، قصد استفاده از خدمات آن اپراتور را بدون تغییر شماره خود دارد.

۷-۲ اپراتور فرستنده: اپراتوری که مشترک در هنگام درخواست ترابرد شماره، از خدمات وی استفاده می‌کند و قصد دارد بدون تغییر شماره خود، از خدمات اپراتور دیگری استفاده کند.

۸-۲ مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که با یک اپراتور رابطه حقوقی اشتراک داشته باشد و به‌واسطه رابطه حقوقی، دارای شماره تلفن همراه در شبکه اپراتور فرستنده است و برابر این سند به وی اجازه داده می‌شود تا درخواست ترابرد شماره خویش را از طریق اپراتور پذیرا پیگیری کند.

۹-۲ ترابردپذیری شماره تلفن همراه: فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شماره‌ی خود می‌تواند اپراتور خود را تغییر دهد، که در این مقررات به‌اختصار ترابرد شماره نامیده می‌شود.

۱۰-۲ مرکز مدیریت ترابرد: مرکزی برای مدیریت ترابرد شماره‌های تلفن همراه که مسئول کنترل و مدیریت روند اجرایی ترابرد شماره‌های تلفن همراه و پایگاه داده مرکزی و نگهداری اطلاعات مربوط به شماره‌های تلفن همراه ترابرد شده را به عهده دارد.

۱۱-۲ کارگروه ترابرد: کارگروهی کارشناسی برای بررسی و ارائه راه‌حل مشکلات مربوط به امور ترابرد، متشکل از نماینده معرفی‌شده از سوی هر یک از اپراتورها (هر اپراتور، یک نماینده) و نماینده سازمان که ریاست آن با سازمان است.

۱۲-۲ سیم‌کارت فعال: سیم‌کارتی که مشترک، در شبکه‌ی تلفن همراه، امکان دریافت خدمات را داشته و همچنین با توجه به مصوبات کمیسیون و یا سایر مقررات مرتبط سلب امتیاز نشده باشد.

۱۳-۲ ترابرد شماره: فرآیند تغییر شبکه/ اپراتور ارائه‌کننده خدمت تلفن همراه، با حفظ شماره تخصیص‌یافته به مشترک

۱۴-۲ قواعد تجاری ترابرد ۱: سندی است که دربردارنده فرآیندها و مراحل اجرایی ترابرد و نحوه ارتباط اپراتورها با مرکز مدیریت ترابرد است.

۱۵-۲ فرم درخواست ترابرد: سندی که دربردارنده درخواست مشترک حقیقی یا حقوقی از اپراتور پذیرا برای انجام فرایند ترابرد شماره تلفن همراه که باید به تائید مشترک یا وکیل قانونی وی رسیده باشد.

۱۶-۲ کد مسیریابی اپراتور: کد اختصاص داده‌شده توسط سازمان به هر اپراتور، که جهت الصاق به شماره‌های ترابرد شده، برای مسیریابی درست در نظر گرفته می‌شود.

۱۷-۲ روش مسیریابی مستقیم ۲: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدأ تماس، برای کلیه ترافیک‌های مربوط به شماره‌های تلفن همراه، قبل از مسیریابی اقدام به سؤال ۳ از نسخه پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور کرده و پس از تعیین اپراتور مقصد تماس، آن را به‌طور مستقیم به سمت اپراتور مقصد راه‌یابی می‌کند.

۱۸-۲ روش مسیریابی غیرمستقیم ۴: روش مسیریابی که در آن اپراتور مبدأ، ترافیک‌های مربوط به شماره‌های تلفن همراه را به اپراتور پایه ارسال و اپراتور پایه پس از سؤال از پایگاه داده ترابرد پذیری در اختیار اپراتور و پس از تعیین اپراتور مقصد، مکالمه را به سمت اپراتور مقصد ترانزیت می‌کند.

۱۹-۲ روزهای کاری: روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته به‌جز تعطیلات رسمی کشور

۲۰-۲ ساعات کاری: ساعت ۸ تا ۱۷ روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه و ۸ تا ۱۵ روزهای کاری پنجشنبه

 

۳. الزامات

۱-۳ شماره‌های ترابرد شده از مقررات، مصوبات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به شماره‌ها تبعیت می‌کنند.

۲-۳ قواعد تجاری ترابرد توسط سازمان تدوین و به‌تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ، رعایت مفاد آن برای تمامی اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت لازم‌الاجراست.

۳-۳ مرکز مدیریت ترابرد که توسط سازمان ایجادشده است، در چارچوب این دستورالعمل مدیریت می‌شود. اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به تجهیز شبکه و پایگاه داده خود برای اتصال به این مرکز و پایگاه داده متناسب با آن، برابر نظر سازمان خواهند بود.

۴-۳ کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم به اتصال به مرکز مدیریت ترابرد و مرکز پشتیبان آن هستند و نحوه این اتصال باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت قطع اتصال، لینک پشتیبان وجود داشته باشد و در ارسال و دریافت اطلاعات به/از مرکز مدیریت اختلالی پیش نیاید.

۵-۳ بااتصال درگاه اپراتورها به مرکز مدیریت ترابرد، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواست‌های ترابرد شماره، درخواست بررسی و نگهداری اطلاعات شماره‌های ترابردشده، اطلاعات مسیریابی و همچنین مبادله اطلاعات و تراکنش‌های مالی مرتبط با ترابرد بین اپراتورها برای مرکز مدیریت ترابرد فراهم شود. مرکز مدیریت ترابرد باید اطلاعات هر ترابرد را به‌صورت برخط به پایگاه داده تمامی اپراتورها ارسال کند.

تبصره: اپراتورها موظف‌اند حداکثر هر سه ماه یک‌بار در خصوص تبادلات مالی مرتبط با ترابرد باهم تسویه‌حساب کنند.

۶-۳ کلیه اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت، ملزم به تأمین هزینه‌های مربوط به اتصال شبکه خود به مرکز

مدیریت ترابرد و تجهیز شبکه خود برای امکان انجام هرگونه آزمایش، تغییر، ارتقاء و بروز رسانی در تجهیزات کنونی، نصب سخت‌افزار و نرم‌افزار به‌منظور ارائه خدمت ترابرد شماره و مسیریابی به سمت شماره ترابرد شده هستند.

۷-۳ اپراتورها موظف هستند کلیه اقدامات لازم را به‌منظور تسهیل در بهره‌برداری مشترکین از خدمت ترابرد شماره انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود و سایر روش‌های اطلاع‌رسانی مناسب اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم جهت انجام خدمت موردنظر( به‌طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت‌زمان لازم برای

ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال‌سازی سیم‌کارت فعال‌شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تأییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

تبصره: اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان ، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع‌رسانی به مشترکین در خصوص تماس با مشترکینی که شماره آن‌ها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

۸-۳ پس از ارسال درخواست ترابرد از سوی مشترک، اپراتور فرستنده نباید با مشترک به‌منظور تشویق وی به انصراف از درخواست، به هر نحوی ارتباط برقرار کند.

۹-۳ اپراتور پذیرا مجاز به واگذاری شماره ترابرد شده به شخص دیگری نیست.

۱۰-۳ اپراتورها مسئول روگرفتی (کپی) از پایگاه داده مرکز مدیریت ترابرد شماره موجود در شبکه خود، ارتقاء و اجرای مناسب آن هستند. مسئولیت پایگاه داده هر اپراتور به عهده همان اپراتور است.

۱۱-۳ استخراج اطلاعات شماره‌های تماس گرفته‌شده توسط اپراتورها و با استفاده از پایگاه‌های داده موجود در مجموعه همان اپراتور انجام می‌شود.

۱۲-۳ اپراتورها مکلف‌اند هر ۶ ماه یک‌بار یا حسب درخواست سازمان گزارشی از عملکرد خود را در رابطه با ترابرد شماره در اختیار سازمان قرار دهند و سازمان موظف است این گزارش را به کمیسیون ارائه کند ساختار گزارش توسط سازمان تعیین‌شده و باید حداقل شامل موارد ذیل باشد.

۱-۱۲-۳ تعداد مشترکینی که برای انتقال از/به شبکه اپراتور درخواست داده‌اند.

۲-۱۲-۳ تعداد شماره‌هایی که از/ به شبکه اپراتور ترابرد شده‌اند.

۳-۱۲-۳ تعداد درخواست‌های رد شده به تفکیک دلایل رد آن‌ها.

۴-۱۲-۳ متوسط زمان انتقال شماره که از/ به شبکه اپراتور منتقل‌شده است.

۵-۱۲-۳ اعلام وضعیت فعالیت و یا عدم فعالیت سیم‌کارت‌های شماره‌های ترابرد شده با ذکر زمان.

۱۳-۳ سازمان می‌تواند پس از دریافت گزارش‌های مربوطه، نسبت به انعکاس گزارش عملکرد اپراتورها از ترابرد شماره‌ها اطلاع‌رسانی عمومی کن که متعاقباً از سوی سازمان به اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات (SLA) ۱۴-۳ رعایت موافقت‌نامه سطح خدمات زیرساخت ابلاغ می‌شود، الزامی است.

۱۵-۳ اپراتورها موظف به حفظ اطلاعات مربوط به ترابرد و صورتحساب‌های صادره خود، و مسئول صحت‌وسقم اطلاعات هستند.

۱۶-۳ تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف هستند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات بر اساس تراکنش‌های ترابرد حداقل یک‌بار در هفته نسبت به همسان‌سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به‌روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

۱۷-۳ اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، کلیه خدمات ارائه‌شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش‌افزوده را به مشترک ترابرد شده ارائه کند.

تبصره: اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارائه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارائه‌شده در شبکه اپراتور پذیرا به‌صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

۱۸-۳ اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند کلیه تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارائه خدمات ارزش‌افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

۱۹-۳ مسیریابی تمامی مکالمات و خدمات ارزش‌افزوده، باید برابر مفاد موافقت‌نامه سطح خدمات با کمترین تأخیر انجام شوند.

۲۰-۳ اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تائید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان‌بندی اعلام‌شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و درصورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام‌شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

تبصره ۱: درصورتی‌که صورتحساب موقت صادرشده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( ۲۰،۰ )ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تائید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

تبصره ۲: درصورتی‌که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به‌عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تائید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می‌تواند بااطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

۲۱-۳ پس از ترابرد شماره پیش‌پرداخت ۹، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع‌رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش‌پرداخت است.

۲۲-۳ درصورتی‌که پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می‌تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

تبصره ۱: صورتحساب قطعی توسط اپراتور فرستنده باید با لحاظ مبلغ باقیمانده احتمالی تضمین پرداخت و کسر آن از بدهی مشترک صادر شود.

تبصره ۲: درصورتی‌که مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه‌حساب نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت به وی بازگرداند.

۲۳-۳ اپراتور پذیرا باید پس از دریافت تائید نهایی درخواست ترابرد توسط مرکز مدیریت ترابرد و اعلام اجرا، در مدت‌زمان تعیین

شده در قواعد تجاری ترابرد، نسبت به تحویل سیم‌کارت جدید به مشترک اقدام و مشترک موظف است نسبت به فعال‌سازی سیم‌کارت خود اقدام کند. در صورت عدم استفاده از سیم‌کارت جدید از سوی مشترک در زمان مقرر در شبکه اپراتور پذیرا و غیرفعال شدن سیم‌کارت قبلی مشترک در اپراتور فرستنده کلیه مسئولیت‌ها و عواقب مرتبط با قطع ارتباط به عهده مشترک خواهد بود.

۲۴-۳ بعد از اتمام اقدامات لازم از سوی اپراتور پذیرا برای امکان فعالیت مشترک باسیم کارت جدید در شبکه مذکور و اطلاع‌رسانی به اپراتور فرستنده، اپراتور فرستنده موظف است برابر روال‌های تعیین‌شده در سند قواعد تجاری ترابرد، نسبت به قطع سیم‌کارت قبلی مشترک اقدام کند.

۲۵-۳ درصورتی‌که مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش( ۶) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره ۱۰ باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات‌رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش‌آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

۲۶-۳ کدهای مسیریابی ترابرد شماره، توسط سازمان تعیین و به اپراتورهای مربوطه تخصیص داده خواهد شد. اپراتورها موظف هستند کدهای تخصیص داده‌شده را در شبکه خود تعریف و اقدامات لازم جهت اطمینان از مسیریابی صحیح را انجام دهند.

۲۷-۳ پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم‌کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( ۵) دقیقه نسبت به فعال‌سازی سیم‌کارت مشترک و اعلام فعال‌سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

تبصره ۱: در صورت عدم فعال‌سازی سیم‌کارت در اپراتور ناشی از قصور اپراتور پذیرا در این خصوص، درصورتی‌که میزان آن بیش از  (یک‌صدم) ۰٫۰۱ درصد باشد، اپراتور پذیرا طبق مفاد موافقت‌نامه پروانه خود مشمول جریمه خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت عدم فعال‌سازی سیم‌کارت در اپراتور پذیرا ناشی از سایر عوامل خارج از اختیار وی، اپراتور پذیرا باید اطلاعات مشترک ۱۱ را نگه‌داشته و این موضوع را به اطلاع مرکز مدیریت ترابرد برساند. درصورتی‌که مشکل عدم فعال‌سازی سیم‌کارت مشترک برطرف شد، اپراتور پذیرا باید نسبت به فعال‌سازی سیم‌کارت مشترک اقدام کند. در صورت عدم فعال‌سازی سیم‌کارت مشترک ناشی از این موارد، اپراتور مشمول جریمه نخواهد شد.

۲۸-۳ مرکز مدیریت ترابرد نسبت به گزارش‌گیری از عملکرد و پاسخ‌های ارسالی با تأخیر، از قبیل عملکردهای ناقص و یا متوقف‌شده از اپراتورهای پذیرا و فرستنده اقدام می‌کند. سازمان باید بر اساس گزارش‌های اخذشده و مطابق مفاد موافقت‌نامه سطح خدمات و قواعد تجاری ترابرد، عملکرد اپراتور را بررسی و نسبت به اعمال مقررات مربوطه در چارچوب موافقت‌نامه‌های پروانه اپراتورها و الحاقی‌های پروانه‌ها اقدام کند.

تبصره ۱: تا زمان تدوین موافقت‌نامه سطح خدمات و روش‌های گزارش‌گیری، بررسی عملکرد اپراتورها و اعمال مقررات بر اساس گزارش‌گیری از مرکز مدیریت ترابرد اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: کلیه اخطارهای اتمام زمان با توجه به‌روز و ساعات کاری محاسبه خواهد شد.

۲۹-۳ پس از تصویب این دستورالعمل، کارگروه ترابرد باید نسبت به بررسی کارشناسی و تهیه و تنظیم موافقت‌نامه سطح خدمات ترابرد شماره مابین مرکز مدیریت ترابرد و اپراتورها، تهیه و تنظیم روش‌های گزارش‌گیری از عملکرد اپراتورها از قبیل تعیین روز، ساعت و پارامترها و موارد لازم در خصوص ترابرد پذیری شماره و بهینه‌سازی رویه‌ها ازجمله پیشنهاد اعمال تغییرات در قواعد تجاری ترابرد، زمان و نحوه رسیدگی به شکایات واصله از سوی مشترکین و موارد مرتبط با ترابرد اقدام و نتایج را به سازمان برای اتخاذ تصمیم نهایی اعلام کند.

۳۰-۳ در صورت وجود اختلاف مرتبط با ترابرد پذیری بین اپراتورها، موارد به سازمان ارجاع خواهد شد تا در چارچوب قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون تصمیم‌گیری شود.

 

۴. حقوق مشترکین

۱-۴ احراز هویت مشترک از سوی اپراتور پذیرا حداکثر تا قبل از فعال شدن سیم‌کارت در شبکه اپراتور پذیرا الزامی است.

۲-۴ مشترک می‌تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم‌کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به‌تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

 

۵. تعرفه‌ها، هزینه‌ها و مبالغ

۱-۵ اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یک‌صد هزار(۱۰۰٬۰۰۰) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می‌تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنج هزار( ۵۰۰۰۰ )ریال از مشترک اخذ کند.

تبصره: در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذشده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع‌رسانی کافی کرده و از مشترک تأییدیه لازم را اخذ کند.

۲-۵ حق استفاده از شماره پس از ترابرد، باید کماکان توسط اپراتور پایه و طبق مصوبات کمیسیون به سازمان پرداخت شود.

۳-۵ اپراتور فرستنده و پایه مجاز به دریافت هرگونه مبلغی در خصوص ترابرد شماره از مشترک متقاضی ترابرد نیستند.

۴-۵ مبنای مسیریابی برای شماره‌های ترابرد شده مبتنی بر روش مسیریابی مستقیم خواهد بود، لیکن چنانچه هریک از اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت به دلایل فنی قادر به پشتیبانی از این روش در هنگام راه‌اندازی خدمات نباشند، باید شبکه و تجهیزات خود را برای پشتیبانی از این روش ارتقاء دهند. در غیر این صورت و استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، با توجه به اینکه اپراتور پایه، ملزم به مسیریابی و انتقال ۱۲ ترافیک به سمت شبکه اپراتور مقصد خواهد بود، اپراتور آغازکننده تماس و شرکت ارتباطات زیرساخت باید بابت هر دقیقه انتقال ترافیک مطابق با جدول زیر هزینه آن را به اپراتور پایه پرداخت کنند.

cra mnp(*)تعرفه یک دقیقه مکالمه بین استانی تحویلی به ابر زیرساخت صرفاً به‌عنوان مبنای تعیین هزینه بوده و در حال حاضر طبق مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ کمسیون برابر با ۱۲۸٫۷ریال است.

تبصره ۱: درصورتی‌که استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مقصد نباید از اپراتور پایه بابت مکالمات منتقل‌شده، به‌عنوان اتصال متقابل درخواست مبلغ کند.

تبصره ۲: درصورت استفاده از روش مسیریابی غیرمستقیم، اپراتور مبدأ باید مبالغ اتصال متقابل را به اپراتور مقصد پرداخت کند.

تبصره ۳: در خصوص مکالمات وارده بین‌الملل، شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان مبدأ مکالمه در نظر گرفته خواهد شد.

 

۶. سایر مقررات

۱-۶ کلیه اپراتورها ملزم به ارائه خدمات ترابرد پذیری در چارچوب این دستورالعمل و سایر مقررات مربوطه هستند.

۲-۶ تفسیر مفاد این دستورالعمل، صرفاً با کمیسیون است.

گردآوری: تحریریه نشریه الکترونیک ترند